Pretraži samo u ovoj kategoriji

Subvencije u poljuprivredi Grad Beograd 2019

Šifra proizvoda: 012031
Opis proizvoda:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства.
ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији града Београда;
2
- да је носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
- да не користи бесповратна подстицајна средства од стране других буџетских корисника за набавку пољопривредних прикључних машина које су предмет овог Јавног позива;
- да подносилац захтева и добављач не представљају повезана лица;
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ
Да у зависности од сектора по којем конкурише за коришћење подстицаја мора да испуњава следеће специфичне критеријуме:
У сектору производње МЛЕКА прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства 1-19 млечних крава;
У сектору производње МЕСА прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) у Регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација, односно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистроване, односно одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 - 3.999 бројлера у турнусу;
У сектору производње ВОЋА, ГРОЖЂА, ПОВРЋА, ХМЕЉА И ЦВЕЋА, прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;
2) имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1 - 50 hа цвећа, односно 0,2 - 100 hа винове лозе;
3) имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору;
У сектору производње ОСТАЛИХ УСЕВА, прихватљиви корисници треба да:
1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних култура;
2) имају до 50 hа под осталим усевима.

Subvencije za mlade poljoprivrednike do 40 godina

Šifra proizvoda: 012277
Opis proizvoda:

                                      К О Н К У Р С 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ
ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ
ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2019. ГОДИНИ

Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то:

 1. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 2. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника;
 3. подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне
  сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним
  газдинствима младих пољопривредника.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ако:

 1. у Регистру није било уписано као носилац породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2018. године;
 2. на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
 3. у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;
 4. није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз  подршку младим пољопривредницима.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

У Регистру пољопривредника подносилац захтева треба да има уписано:

 1. мање од 0,5 хa под производњом биљака у заштићеном простору
 2. мање од 2 хa јагодичастог воћа
 3. мање од 5 хa осталог воћа
 4. 0,2-100 хa грожђа
 5. 0,1-50 хa цвећа
 6. мање од 3 хa производње поврћа на отвореном пољу
 7. мање од 50 хa под производњом ароматичног и лековитог биља
 8. мање од 50 хa под житарицама, индустријским, односно крмним биљем
 9. до 19 млечних крава
 10. мање од 20 говеда
 11. мање од 150 оваца, односно коза
 12. мање од 30 крмача
 13. мање од 100 товних свиња по турнусу
 14. мање од 4000 бројлера по турнусу
 15. мање од 400 товних ћурки по турнусу
 16. до 500 кошница

Капацитети зависе за коју врсту подстицаја се пријава подноси(биљна, сточарска, приплодна грла).

Пријава на Конкурс подноси се у року од 17. октобра до 31. децембра 2019. године.


Subvencije za nabavku novih priključnih masina i opreme za biljnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede 2019

Šifra proizvoda: 012041
Opis proizvoda:

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

(„Службени гласник РСˮ, број 48/18 од 23. јуна 2018. године о измена правилника објављена у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 29/19 од 19. априла 2019. године)

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

 1. примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
 2. примарну производњу воћа и грожђа;
 3. примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 4. убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
 5. примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
 6. обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа;
 7. наводњавање биљних култура.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. привредно друштво
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу
 5. средња школа
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Лице остварује право на подстицаје ако:

 1. је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
 2. је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;
 3. је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;
 4. за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 5. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 6. нема нереализованих инвестиција за које му је одобрено право на подстицаје на основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
 7. је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
 8. добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица.

Лице које испуњава опште услове  остварује право на подстицаје и ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

 1. до 0,5 хa поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору
 2. до 2 хa јагодастог воћа, односно до 5 хa осталог воћа
 3. од 0,2 до 100 хa грожђа, а које парцеле су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино
 4. до 3 хa поврћа (на отвореном пољу)
 5. од 0,1 до 50 хa цвећа (на отвореном пољу)
 6. до 50 хa ароматичног и лековитог биља
 7. до 50 хa житарица, индустријског и крмног биља

Механизација и опрема за коју се може остварити субвенција су:

 1. противградна мрежа
 2. носачи за противградну мрежу
 3. стубови за ограђивање воћњака и винограда
 4. жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда материјали за покривање воћарсковиноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил
 5. трогодишње малч фолије – само за јагоду
 6. материјали за покривање воћарсковиноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење
 7. системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине
 8. прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду
 9. ротоситнилице (ротофрезе)
 10. фростбустери горионици (прикључна машина)
 11. задимљивачи (фогери)
 12. наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом
 13. прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 кг/час)
 14. машине и опрема за орезивање и обликовање биља
 15. материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил
 16. материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу
 17. заштите од високих температура – мрежа за сенчење
 18. прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа
 19. системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине
 20. тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу
 21. машине за скупљање језграстог воћа
 22. покретне платформе за бербу
 23. машине за убирање поврћа и цвећа на њиви
 24. елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви
 25. машине за везивање резаног цвећа
 26. мотокултиватори до 10 kw
 27. сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља
 28. сушаре за житарице
 29. набавку машина за основну обраду земљишта (плугови, тањираче)
 30. набавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче)
 31. ротоситнилице и ротофрезе
 32. ваљкови за послесетвену обраду земљишта
 33. међуредни култиватори
 34. набавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара)
 35. набавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда)
 36. машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи)
 37. набавку машина за транспорт пољопривредних производа
 38. набавку остале опреме (GPS навигација и др.)
 39. „пужни трансортерˮ
 40. прикључни берач кукуруза

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних.

Уверења и потврде која се достављају уз захтев за остваривање права на подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.

Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 1.500.000 динара.

Субвенција износи 50% од износа прихватљивих трошкова без ПДВ-а, односно 65% од износа прихватљивих трошкова без ПДВ-а за маргинална насеља.

Списак маргиналних насеља(са отежаним условима рада у пољопривреди), можете пронаћи ОВДЕ.

Корисник подстицаја је дужан да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Отуђењем предмета подстицаја не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Комплетан правилник,измењени правилник, захтев и списак документације која се подноси ради остваривања права на подстицаје, можете преузети у прилогу текста.


Kategorije proizvoda

Traktorski rezervni delovi

Rezervni delovi za poljomehanizaciju

Poljomehanizacija

Subvencije za Poljoprivredu 2019

Rezervni delovi za kombajne

Pozovite nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pozovite nas!
+381 (0) 26 / 381-548
-